Nejste si jisti, který Together vitamín je ten pravý pro Vás? K dispozici je chat, nebo email. Víme, co Vám nabízíme, produkty sami používáme.

Obchodní podmínky


Provozovatelem internetového obchodu Gently.cz je Gently, s.r.o.
IČ: 02304651
Spisová značka: C 218005 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo: U Strže 401/4, 140 00 Praha - Krč
Bankovní spojení pro ČR: 23046511/2010, Fio banka
Bankovní spojení pro SR: 2901150267/2010, Fio banka, IBAN CZ5020100000002901150267, BIC/SWIFT FIOBCZPPXXX

 

Úvodní ustanovení

 1. Obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě Gently.cz (dále jen „internetový obchod“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“). Obecně se smluvní vztahy neupravené obchodními podmínkami řídí podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 2. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující uzavřením smlouvy stvrzuje, že se s obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 4. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

 

Uzavření kupní smlouvy

 1. Prodávající nabízí zboží prostřednictvím internetového obchodu na adrese Gently.cz.
 2. Návrhem k uzavření smlouvy je kupujícím vytvořená objednávka zboží na stránkách internetového obchodu. Před provedením objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a seznámit se s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky.
 3. Po odeslání objednávky prodávající informuje kupujícího o přijetí této objednávky elektronickou poštou na adresu, kterou kupující uvedl. Tato zpráva o přijetí objednávky je považována za potvrzení a přijetí nabídky k uzavření smlouvy. Tímto je také uzavřena kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím.
 4. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou zejména, že je bez závad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavření kupní smlouvy. Veškeré náklady spojené s používáním prostředků na dálku (náklady na internetové připojení nebo telefonní hovory) si hradí v plné výši kupující.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivovaná prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

 

Cena zboží

 1. Na stránkách internetového obchodu je umístěno zboží včetně uvedení cen za jednotlivé položky, které je nabízeno prodávajícím k prodeji. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží uhradit (to se netýká poplatků za dopravné apod.). Nabídka prodeje zboží zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazena na stránkách internetového obchodu.
 2. O nákladech na dopravu zboží je kupující informován před dokončením objednávky zboží.
 3. Akční ceny platí do odvolání nebo do vyprodání zásob.
 4. Slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

Způsoby platby

Platba za zboží se provádí předem některou z podporovaných platebních metod:

 1. Hotově
 2. Platba převodem na účet: platba předem na účet číslo: pro ČR 23046511/2010, Fio banka, a.s., pro SR 2901150267/2010, IBAN CZ5020100000002901150267, BIC/SWIFT FIOBCZPPXXX. Při úhradě platby převodem nesmí kupující opomenout uvést příslušný variabilní symbol, který obdrží v informačním e-mailu po odeslání objednávky. Platba musí být na účet prodávajícího připsána nejpozději do pěti pracovních dnů od potvrzení objednávky, v opačném případě bude objednávka považovaná za zrušenou.
 3. Platba na fakturu

 

Dodání zboží a doprava

 1. Dodávky zboží budou uskutečněny dle dostupnosti produktů a provozních možností dodavatele v co nejkratším možném termínu, obvykle 5 - 10 pracovních dní. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší.
 2. Způsob přepravy zboží určuje kupující.
 3. Dopravu zboží zajišťuje smluvní dodavatel na uvedenou adresu a to v rámci celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy.
 4. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na adresu uvedenou v objednávce kupujícího.
 5. Při převzetí zboží od přepravce doporučujeme důkladně zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že je obal poškozený nebo se objevují jiné skutečnosti nasvědčující tomu, že by mohlo být samotné zboží poškozené, doporučujeme zásilku nepřebírat nebo sepsat zápis o poškození zásilky s řidičem přepravní služby.

 

Storno objednávky

Kupující má právo odstoupit od objednávky do 24h od objednání a to bez jakéhokoliv postihu. Storno lze provést písemně na e-mailu: objednavky@gently.cz

 

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího

 1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel podle ustanovení § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Lhůta čtrnácti dnů běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, nebo smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
 2. O odstoupení od kupní smlouvy musí kupující informovat prodávajícího písemně (e-mailem).
 3. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá zboží, které od prodávajícího obdržel, bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy.
 4. Odstoupení a zboží bude kupujícím zasláno na adresu:  Bio prodejna, Koperníkova 1151, Třinec, 739 61. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené prodávajícímu bude poškozeno, opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Prodávající je oprávněn vypočíst náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklá škoda na zboží bude ponížena od vrácené částky, kterou zákazník vynaložil při nákupu zboží.
 5. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno.
 6. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, převodem na jím zvolený účet nebo na dobírku.
 7. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 8. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží prodávajícímu, nebude zboží přijato, případně bude na náklady kupujícího zasláno zpět.

 

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího

 1. Výjimečně může dojít ze strany prodávajícího k situaci, že nebude možné objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě. Prodávající si proto vyhrazuje právo v takových případech odstoupit od kupní smlouvy.
 2. Prodávající i kupující mají právo odstoupit od kupní smlouvy také v případě, došlo-li k vyprodání zásob.
 3. Pokud prodávající odstoupí od kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího e-mailem na adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Dále je povinen vrátit kupujícímu plnou kupní cenu zboží, pokud již tato byla uhrazena.

 

 Reklamační řád

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1919 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění).
 2. Kupujícímu je před prvním použitím doporučeno seznámit se se záručními podmínkami včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu.
 3. Pokud není uvedeno jinak, činí záruční doba 24 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. V opačném případě slouží jako záruční list daňový doklad – faktura.
 4. Při uplatnění reklamace kupující kontaktuje prodávajícího na e-mailovou adresu e-shopu a zašle předmětné zboží na adresu: Bio prodejna, Koperníkova 1151, Třinec, 739 61.
 5. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje stav, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Zboží nelze vracet na dobírku, takto zaslané zboží nebude přijato.
 6. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.
 7. Reklamuje-li kupující vadu odstranitelnou, má právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. V případě vady neodstranitelné, bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na výměnu zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 8. Reklamace bude vyřízena v co nejkratší možné lhůtě, nejpozději ve 30-ti denní lhůtě. V případě oprávněné reklamace bude částka za reklamované zboží vrácena kupujícímu do 14 dnů převodem na jím zvolený účet.
 9. Na dárky, které jsou prodávajícím poskytovány zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele. Toto zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy podle platné legislativy ČR.

 

Ochrana osobních údajů

 1. Osobní údaje kupujícího, který je fyzickou osobou, jsou uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých uvedených osobních údajů v databázi prodávajícího pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
 3. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
 4. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití a nebudou předávány žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterými jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu nutném pro doručení zboží.

 

Závěrečná ustanovení

 1. Provozovatel je oprávněn k činnostem souvisejícím s provozem internetového obchodu na základě živnostenských oprávnění.
 2. Uzavřené kupní smlouvy jsou archivovány prodávajícím v elektronické podobě a nejsou veřejně přístupné.
 3. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2014 pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit bez předchozího upozornění.